Wat is dit restaurant slecht!!! Het effect van typografische taalintensivering in tweets

  • Liebrecht, C. (Speaker)
  • Daan Meinders (Speaker)
  • Lettica Hustinx (Speaker)
  • Margot van Mulken (Speaker)

Activity: Talk or presentation typesOral presentationScientific

Description

Positieve en negatieve consumententweets over bijvoorbeeld restaurants beïnvloeden in positieve en negatieve zinde percepties, attitudesenhet gedragvan andere consumenten(Ha, 2004; Reichheld & Schefter, 2000; Ward & Lee, 2000).Negatieve berichten hebben daarbij een grotere impactop de negatieve gevolgen dan de positieve berichten op de positieve gevolgen, zelfs als iemandevenveel negatieve als positieve oordelen te zien krijgt(o.a. Purnawirawan, DePelsmacker & Dens, 2015). Echter,uit onze eerdere experimenten(submitted) bleek dat taalintensiveerders (zoals heel en erg) het krachtverschil tussen negatieve en positieve evaluaties kunnen verminderen. In dit onderzoek is nagegaan of vergelijkbare resultaten worden gevonden voor typografische intensiveerders. Hierbij is in navolging van Aune en Kikuchi (1993) ook de mate van intensief taalgebruik van de participant meegenomen (language intensity similarity). De ecologische validiteit is verhoogddoor het onderzoek specifiek te richten op twitterberichten met restaurantoordelen.Eerst is een corpusanalyse uitgevoerd om het voorkomen van typografische intensivering op Twitter te bestuderen. Een sample met 220positieve en 116negatieve evaluatieve tweets over restaurantszijn geanalyseerd op het gebruik van allerlei typen taalintensiveerders (in navolging van Liebrecht, 2015), waarondertypografische intensivering metuitroeptekens (slecht!!!), kapitalen (SLECHT), uitrekkingen (sleeeecht) en accenten (slécht). Het bleek dat27.6%van de intensiverende elementen een typografische intensivering is, waarbij uitroeptekens en kapitalenhet meest voorkomen.Deze typografische intensiveerders stonden centraal in de experimentele vervolgstudie.Het experimentwordt momenteel uitgevoerd en bestaatuiteen2(Polariteit) x3(Intensiteit)counter-balancedlatin squaredesignin een binnenproefpersoonontwerp. Participanten krijgen 24positieve en negatievetweets metrestaurantoordelen te lezenin gesimuleerde twitterdialogen. De oordelen zijnniet geïntensiveerd (lekker), geïntensiveerd met uitroeptekens (lekker!!!) of met kapitalen (LEKKER). Na elk twitterbericht beoordeeltde participant de gepercipieerde kracht van de evaluatieve uiting op een 21-punts Likertschaal van heel negatiefvia neutraaltot heel positief.Naast de verwachting dat vergelijkbare bevindingen als in ons eerdere experimentworden gevonden, verwachten weook dat de gepercipieerde kracht van geïntensiveerde evaluaties afneemt wanneer participantenzelf ook vaak intensiveerders gebruiken.
PeriodJan 2018
Event titleVIOT
Event typeConference
LocationGroningen, Netherlands
Degree of RecognitionNational

Keywords

  • taal
  • tekst
  • persuasie
  • Linguistiek
  • sociale media
  • online reviews