Aansprakelijkheid en menselijk gedrag; een onderzoek naar de plaats van onderzoeksresultaten van "behavioral sciences" in stelsels van aansprakelijkheidsrecht

  • van Boom, W.H. (Researcher)

Project: Research project

Project Details

Description

Voortbouwend op de opgebouwde expertise op het vlak van aansprakelijkheidsrecht en gezondheid, zal getracht worden die expertise uit te bouwen naar een meer multidisciplinaire benadering van aansprakelijkheid voor gezondheidsschade. Daarbij staat centraal de interactie met andere wetenschapsgebieden, zoals de psychologie (m.n. cognitieve psychologie, gezondheidspsychologie), risicoleer (m.n. de empirische en psychologische en psychometrische bestudering van risk, risk perception, assessment etc., en het onderzoeksterrein van cost benefit analysis in economie, rechtseconomie, en psychologie). Doel van het onderzoek is om de resultaten die in de genoemde onderzoeksdisciplines zijn behaald, te transponeren naar het juridische kader van aansprakelijkheidsrecht als 'normatieve gedragswetenschap'.
Het onderzoek past in de multidisciplinaire benadering die het Centrum voor Aansprakelijkheidsrecht nastreeft en heeft als doel deze benadering nader uit te bouwen naar nieuwe terreinen. Rechtsvergelijking maakt deel uit van de gekozen methode. Inhoudelijk past het onderzoek binnen het subthema 'Preventie, beheersing en afwikkeling van conflicten in het aansprakelijkheidsrecht' aangezien de gekozen interdisciplinaire benadering meer inzicht kan verschaffen in de praktische werking van kernelementen in het dienstverlenings- en aansprakelijkheidsrecht. Een voorbeeld: bij het juridische discours over informatieplichten en waarschuwingsplichten van dienstverleners en producenten bestaat nog weinig aandacht voor effectiviteit van dergelijke informatie en waarschuwingen. Uit psychologisch onderzoek blijkt dat niet alleen de 'content', maar vooral ook de context van de boodschap relevant is. Zogenaamde perceptional biases kunnen gegeven waarschuwingen geheel of goeddeels teniet doen. De conclusie van dergelijk onderzoek kan zijn dat bij de formulering van deze verplichtingen sterker rekening gehouden moet worden met de cognitieve beperkingen van het individu. Die benadering kan conflicten voorkomen en afwikkeling vergemakkelijken.
Het onderzoek zal aansluiting zoeken bij het internationaalwetenschappelijke discours op de terreinen van 'law & behavioral economics', 'law and psychology', meerbepaald op het terrein van aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. Publicatie (via artikelen) zal overwegend in het Engels plaatsvinden.
StatusActive
Effective start/end date1/01/00 → …

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.