Aansprakelijkheid en menselijk gedrag; een onderzoek naar de plaats van onderzoeksresultaten van "behavioral sciences" in stelsels van aansprakelijkheidsrecht

  • van Boom, W.H. (Researcher)

Project: Research project

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Arts & Humanities