Aansprakelijkheidsrecht in Europees rechtsvergelijkend perspectief

  • van den Berg, Matton (Researcher)
  • Hoyng, W.A. (Principal Investigator)
  • Jansen, C.E.C. (Researcher)
  • van Boom, W.H. (Researcher)
  • Barendrecht, Maurits (Researcher)
  • Akkermans, A.J. (Researcher)
  • Sterk, C.H.W.M. (Researcher)
  • van den Akker, E.J.A.M. (Researcher)
  • Spier, J. (Researcher)

Project: Research project

Project Details

Description

1. Aansprakelijkheidsrecht in rechtsvergelijkend perspectief

De grondslagen van en de samenhang tussen de verschillende onderdelen van het aansprakelijkheidsrecht worden in rechtsvergelijkend perspectief onderzocht.

Hiertoe bestaat te meer aanleiding nu de ontwikkelingen in de verschillende landen divergeren. Uit elders ontwikkelde leerstukken, bestaande rechtspraak of inzichten in de doctrine kan lering worden getrokken waardoor een succesvolle Europese integratie op dit terrein van het privaatrecht kan worden bespoedigd.

2. Aansprakelijkheden in het industri�le eigendomsrecht

Het onderzoek is gericht op het ontdekken van Europese normen van aansprakelijkheidsrecht op het terrein van het industri�le eigendomsrecht.

3. Aansprakelijkheden in het bouwrecht

Het project "Samenwerking in de bouw" is wezenlijk gericht op de invloed over en weer van de Europese integratie en het privaatrecht. De thematiek ervan ligt op het kerngebied aansprakelijkheidsrecht.

4. Aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen

De aansprakelijkheid ter zake van gevaarlijke stoffen c.a. past in een internationale ontwikkeling om bijzondere aandacht te besteden aan schade veroorzaakt door zaken, stoffen of activiteiten die een verhoogd gevaar teweeg kunnen brengen. Dat thema behoort thans tot een van de fundamentele van het aanspakelijkheidsrecht, waarbij de invloed van de Europese integratie een belangrijke rol speelt.

5. Beperking van aansprakelijkheid

Het gaat hier om een project dat een sterke rechtsvergelijkende inslag heeft, dat de wortels van het aansprakelijkheidsrecht blootlegt en dat in vele landen toepasselijke normen beoogt te formuleren. Met name hier geldt dat de ontwikkelingen in de verschillende landen sterk verschillen. Zowel waar het betreft de theoretische benadering, de praktische uitwerking en de mate waarin men zich de vragen wil stellen. Daarbij lopen de VS en Zwitserland voorop.

6. Vergoeding van schade in rechtsvergelijkend perspectief

In het kader van de wisselwerking tussen Europese integratie en privaatrecht mag verwacht worden dat uit het buitenland inspiratie kan worden geput voor Nederland, terwijl anderzijds aannemelijk is dat de aldus ontwikkelde normen van betekenis kunnen zijn voor andere landen.

7. Meervoudig en onzeker causaal verband en regres

De ontwikkelingen die thans in Europa op dit terrein gaande zijn tonen het belang van een goede wisselwerking tussen Europese integratie en privaatrecht.
Short titleEuropees aansprakelijkheidsrecht
StatusFinished
Effective start/end date1/01/9531/12/99

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.