Acquisition of Turkish in bilingual context

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  Doel van het project is het taalontwikkelingsproces van Turkse migranten-kinderen te documenteren in verschillende gebruiksdomeinen, met speciale nadruk op de schoolomgeving. Bestudering van drie soorten taalverschijnselen staat op de voorgrond: de aard en de hoeveelheid van Turkstalige input die de kinderen op school en in de Turkse gemeenschap als geheel ontvangen, het feitelijke verloop van hun taalontwikkeling en de patronen van taalkeuze in verschillende taalgebruiksdomeinen in samenhang met taalattitudes ten opzichte van het Turks en het Nederlands.
  StatusFinished
  Effective start/end date1/01/971/01/00

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.