Afwikkeling van massaschade

Project: Research project

Project Details

Description

Het onderzoek binnen het project 'Afwikkeling van massaschade. Een functioneel onderzoek naar de afdoening van massale claims in het civiele recht' richt zich vooral op de (pre)procedurele aspecten bij de afwikkeling van massaschade, die gekenmerkt wordt door een schadevergoedingscomponent. In het onderzoek worden 3 types massaschade met bijhorende specifieke problematiek onderscheiden. Vervolgens worden op rechtsvergelijkende basis verschillende (pre)procedurele mechanismen onderzocht, om met de desbetreffende specifieke problematiek om te gaan. Het doel van het onderzoek is om per typemassaschade vast te stellen, welke (pre)procedurele mechanisme het meest geschikt is om te worden toegepast bij de afwikkeling van het desbetreffende type massaschade. Het functionele karakter van het onderzoek houdt in dat niet alleen de processuele, maar ook de preprocessuele fase en ADR-mechanismen worden onderzocht.
De resultaten van het onderzoek zullen worden gepubliceerd door middel van een dissertatie.
StatusActive
Effective start/end date1/01/00 → …

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.