Algemeenheid versus individualiteit in wetgeving; burgerperspectief in wetgeving

  • Peters, J.A.F. (Researcher)
  • Gilhuis, P.C. (Researcher)

Project: Research project

Project Details

Description

Het wezenskenmerk van wetten is de algemene gelding en werking; de veelkleurige bestuurspraktijk vraagt echter om ruimte voor de individuele gevalsbehandeling, hoe kan in de wetgeving recht worden gedaan aan een moderne bestuur-burger-relatie, waarin de burger veeleer als klant of consument van overheidsdiensten wordt gezien? Daarbij moet ook worden be-dacht dat de overheid te maken heeft met een veelheid van burgers en maatschappelijke or-ganisaties met vaak uiteenlopende belangen. Juist van de overheid mag worden verwacht dat de verschillende in aanmerking komende belangen worden meegewogen in de besluitvorming. Dat roept onder meer de vraag op of die verschillende burgers en organisaties op eenzelfde wijze behandeld dienen te worden of dat daarin juist differentiatie is aangewezen.
Bijvoorbeeld kan worden gedacht aan de regels inzake het functioneren van de uitvoeringsorganisaties op het terrein van de sociale zekerheid en de regulering van de kwaliteitszorg op diverse terreinen.
Short titleburgerperspectief in wetgeving
StatusFinished
Effective start/end date1/01/0031/12/04

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.