Assesment of language based knowlegde with ethnic minority students in secondary schools

 • van Helvert, Korrie (Researcher)

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  Het project beoogt het beschrijven van de eisen die aan leerlingen in het voortgezet onderwijs (VO) op talig gebied worden gesteld. Toetsen zijn bij uitstek de middelen waarmee docenten bepalen of leerlingen de doelstellingen zoals die zijn geformuleerd in eindtermen en schoolwerkplannen hebben gehaald. Voor de meeste schoolvakken betekent dit dat de leerling zich met talige middelen (zowel schriftelijk als mondeling) vakspecifieke kennis moet eigen maken en moet laten zien dat deze kennis is verworven en verwerkt. Deze onontkoombare gebondenheid aan taal zou het in veel onderzoek opgemerkte relatief laag doorstromen van allochtone leerlingen in het VO kunnen verklaren. Gevalstudies laten zien dat in schoolvakken andersoortige teksten worden gebruikt en anders met taal wordt omgegaan dan buiten school. Ook blijken er verschillen te bestaan in de wijze waarop allochtone en autochtone leerlingen omgaan met bepaalde typen toetsvragen. Doel van het onderzoek is te komen tot een model dat de invloed van taalbeheersing op prestaties op toetsen in het zaakvakonderwijs kan verklaren.
  StatusFinished
  Effective start/end date1/11/911/02/96

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.