Asset pricing and inflation risk

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  Onderwerp van het onderzoeksproject is de rol van inflatie in investeringsbeslissingen.
  Een eerst concreet onderwerp van onderzoek is de vraag in hoeverre beleggers rekening houden met inflatie bij hun investeringsbeslissingen. Uit experimenteel economisch onderzoek, immers, blijkt dat mensen aan geldillusie lijden; in twee economische identieke situaties nemen zij verschillende beslissingen afhankelijk van het feit of de geldbedragen in een voorgelegde situatie in reele of in nominale termen worden gepresenteerd. Met behulp van een veralgemeniseerd Capital Asset Pricing Model wordt onderzocht in welke mate er sprake is van geldillusie in de financiele markten. Voorts wordt gekeken naar uitbreidingen van dit model waarin naast marktrendement en inflatie ook andere factoren een rol spelen. Doel is uiteindelijk om uit te zoeken (a) in hoeverre de markt lijdt aan geldillusie en (b) of inflatie een bepalende factor is bij het verklaren van portefeuillerendementen.
  Short titleAsset pricing and inflation risk
  StatusFinished
  Effective start/end date1/09/991/09/03

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.