Beheersbaarheid van bedrijfsprocessen over een eindige tijdsperiode

Project: Research project

Project Details

Description

Projectomschrijving

Dit onderzoek richt zich op de identificatie van condities waaronder bedrijfsprocessen beheersbaar zijn. Met die beheersbaarheid wordt bedoeld dat een vooraf geformuleerde doelstelling, voor een vastgestelde termijn, via een prestatie-kengetal met een voldoende hoge waarschijnlijkheid kan worden gerealiseerd, wanneer het bedrijfsproces
adequaat operationeel wordt bestuurd. Tot nu toe was het gebruikelijk kwantitatieve prestatiedoelstellingen te baseren op analyses van het stationaire gedrag van bedrijfsprocessen, zoals wachtrij- en voorraadprocessen. Recent onderzoek door
leden van de onderzoeksgroep heeft echter aangetoond dat toepassing van resulaten van dergelijke analyses op transiente processen, tot systematische fouten in de schatting van prestatie-kengetallen leidt. Uitgangspunt van dit onderzoek is, dat een aantal proceskenmerken een sleutelrol speelt voor de beheersbaarheid van processen. Het gaat hierbij om de kwaliteit van informatie over de 'inputs' van de processen en de voorspelbaarheid van de 'outputs', gegeven de inputs (dus de voorspelbaarheid van het transformatieproces). Gebruikmakend van elementaire modellen van bedrijfsprocessen, zal worden nagegaan in hoeverre de voorspelbaarheid van relevante toevalsgrootheden
voldoende worden vastgelegd door hun variatie coefficient (standaarddeviatie/gemiddelde). Indien dit het geval is, zal worden onderzocht welke randvoorwaarden aan die variatie coefficienten moeten worden opgelegd, opdat het bedrijfsproces beheersbaar is.
Het onderzoek zal gebruik maken van kennis in de onderzoeksgroep op het gebied van 'control theory' (meet- en regeltechniek), Markov beslissingsprocessen en simulatie.

looptijd: 4 jaren
aan te stellen: aio (1.0 fte)
deelnemende vakgroepen:
BIKA (Faculteit der Economische Wetenschappen - KUB)
Logistieke Besturings Systemen (Faculteit Technologie Management - TUE)
projectleiders:
prof.dr. J.P.C. Kleijnen (KUB)
prof.dr. A.G. de Kok (TUE)
Short titleBeheersbaarheid van bedrijfsprocessen over een eindige tijdsperiode
StatusFinished
Effective start/end date1/09/981/09/02

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.