Bestuurlijke kwaliteit op niveau

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  In actuele discussies over het Nederlandse openbaar bestuur wordt een ongedefinieerd tekort aan bestuurlijke kwaliteit gesignaleerd. Er wordt gesproken van een `algemeen onbehagen� dat nog steeds niet goed in kaart is gebracht. In dit onderzoeksproject wordt de kwaliteit van het Nederlandse openbaar bestuur conceptueel en comparatief nader bepaald. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen drie vormen van kwaliteit waarop het openbaar bestuur kan worden `afgerekend�:
  Operationele kwaliteit � hier gaat het om de kwaliteit van de concrete publieke dienstverlening, om de kwaliteit op productieniveau;
  Interactionistische kwaliteit � hier gaat het om de kwaliteit van de wisselwerking in de publieke arena en de beleidsvorming, om de kwaliteit op procesniveau;
  Constitutionele kwaliteit � hier gaat het om de kwaliteit van het overkoepelende systeem van checks and balances in het staatsbestel, om de kwaliteit op systeemniveau.
  In het verlengde van eerder verricht onderzoek wordt de hypothese aan nader onderzoek onderworpen, dat het actuele onbehagen vooral te maken heeft met een tekort aan interactionistische kwaliteit: een tekort aan waarachtige als zinvol en betekenisvol ervaren interactie tussen burgers en bestuur, terwijl onder de vlag van `interactief bestuur� juist op dit vlak hoge verwachtingen worden geschapen. In andere bewoordingen: een surplus aan vergaderingen en overleggen gaat samen met een interactionisch tekort. In dit project zal een algemeen-theoretische en comparatief-bestuurskundige verkenning plaatsvinden van wat onder interactionistische kwaliteit kan worden verstaan.
  StatusActive
  Effective start/end date1/01/03 → …

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.