Coherence Relations in Text Planning

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  In het onderzoek worden twee hoofdvragen gesteld:
  1. Op welke criteria moet een adequate taxonomie van coherentierelaties gebaseerd zijn?
  2. Hoe ligt de relatie tussen de intentionele structuur van een tekst en de coherentierelaties?
  Het onderzoek naar de eerste vraag heeft geleid tot een mogelijk antwoord door aan de hand van de connectieven hoewel en omdat een hypothese te ontwikkelen die stelt dat dergelijke connectieven presuppositiedragend zijn. Deze hypothese kan worden ingepast in een theorie over coherentierelaties. Een dergelijke theorie is bepalend voor discoursestructuur, maar hoe precies is nog onduidelijk: verschillende theori?en over discoursestructuur laten verschillende resultaten zien.
  StatusFinished
  Effective start/end date1/09/929/09/98

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.