Computational formal semantics in context

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  Het project heeft tot doel een bijdrage te leveren tot de ontwikkeling van een computationeel ingekaderd formeel representatieformalisme voor semantische en pragmatisch/contextuele informatie naast syntactische informatie. Daarbij wordt aangesloten bij ontwikkelingen op het gebied van representaties in de vorm van �feature structures' in HPSG en andere op unificatie gebaseerde formalismen. Speciale aandacht gaat uit naar het ontwerp en gebruik van semantisch ondergespecificeerde representaties en naar de representatie van pragmatische kenmerken.
  StatusFinished
  Effective start/end date1/01/941/01/01

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.