Consumeren, sparen of beleggen?

  • Kapteyn, A. (Principal Investigator)
  • Dellaert, B.G.C. (Principal Investigator)
  • Golounov, V. (Researcher)

Project: Research project

Project Details

Description

Projectomschrijving

Stated choice analyse heeft zich de laatste tijd ontwikkeld binnen verschillende terreinen van sociaal-economisch en bouwkundig en civieltechnisch onderzoek tot een van de belangrijkste benaderingen voor de analyse van voorkeuren en keuzegedrag van individuen en huishoudens. Opmerkelijk is dat de benadering in het meer fundamentele economisch onderzoek tot nu toe weinig belangstelling heeft gekregen. Een probleem is dat de benadering is gebaseerd op cross-sectionele gegevens. Het doel van dit project is daarom stated choice modellen te ontwikkelen voor panel data. Aan het zogeheten VSB-panel (ong. 3000 huishoudens) zullen diverse hypothetische keuzen op het gebied van sparen en beleggen worden voorgelegd volgens een van te voren bepaalde teekproefopzet. Door de keuzen systematisch te relateren aan kenmerken van respondenten, door ook werkelijk genomen spaar- en beleggingsbeslissingen te registreren en door de keuzevragen in opeenvolgende jaren te herhalen wordt inzicht verkregen in o.a. de relatie tussen preferenties (gemeten via stated choice) en gedrag, in de wijze waarop preferenties over de tijd veranderen, en in factoren die preferenties be�nvloeden.

looptijd: 1 maart 1999 - 1 maart 2003
aangesteld: M.Sc. V. Golunov (1.0 fte)
deelnemende vakgroepen:
Center for Economic Research (Faculteit Economische Wetenschappen KUB
Vakgroep Architectuur, Urbanistiek en Beheer (Faculteit Bouwkunde - TUE)
projectleiders:
prof.dr.ir. A. Kapteyn (KUB)
dr.ir. B. Dellaert (KUB)
prof.dr. H. Timmermans (TUE)
Short titleConsumeren, sparen of beleggen?
StatusFinished
Effective start/end date1/03/991/02/04

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.