Cooperative decision making in a stochastic environment

 • Tijs, S.H. (Principal Investigator)
 • Suijs, J.P.M. (Researcher)

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  Cooperatieve speltheorie analyseert met behulp van wiskundige modellen en methoden situaties waarbij meerder personen door middel van samenwerking (geldelijk) gewin kunnen behalen. De kernvragen waarop een antwoord wordt gezocht zijn wie met wie gaat samenwerken en hoe de daaruit voortvloeiende winsten onder elkaar worden verdeeld. In de literatuur is de aandacht hierbij tot nu toe vooral uitgegaan naar situaties waarbij men met zekerheid weet hoeveel profijt elke coalitie van samenwerkende agenten kan behalen. In menige situatie speelt onzekerheid echter een rol en kunnen agenten alleen voordeel halen uit het herverdelen van deze onzekerheid. Aangezien deze aspecten niet (volledig) in het bestaande cooperatieve model passen, is recentelijk een basis gelegd voor stochastische cooperatieve speltheorie. Het doel van dit project is het systematisch analyseren van bepaalde aspecten van cooperatieve besluitvorming onder onzekerheid. Aandacht gaat hierbij uit naar een verdere ontwikkeling van het theoretische model van de stochastische cooperatieve spelen enerzijds, en het analyseren van toepassingen op het gebied van verzekeringen, financiering en accounting anderzijds. Bij de ontwikkeling van het theoretische model ligt de nadruk op stabiliteit van coalities, asymmetrische informatie over de door elke coalitie te behalen opbrengst, en het effect van verschillende houding van individuen ten opzichte van risico. Cooperatieve besluitvorming onder onzekerheid is een relevant onderwerp bij menige toepassing in de praktijk. Joint-ventures, bijvoorbeeld, ontstaan doordat ondernemingen bepaalde investeringsprojecten als te riskant ervaren. Een gezamenlijke uitvoering van zo'n project door de meerdere ondernemingen maakt het mogelijk dit risico te spreiden. Eenzelfde fenomeen speelt een rol bij beleggingsfondsen. Een beleggingsfonds stelt een individu in staat om zijn vermogen in een meer gediversifeerde portefeuille te beleggen en zodoende risico te spreiden. Dit onderzoeksproject biedt de mogelijkheid ons inzicht in dergelijke beslissingen en constructies te verbeteren. Zo zou het kunnen verklaren waarom meerdere partijen die elk de voordelen van samenwerking inzien, soms wel en soms niet tot overeenstemming kunnen komen.
  Onderzoeksresultaten zullen worden vastgelegd in rapporten en zullen worden aangeboden bij internationale toptijdschriften. Daarnaast zullen de resultaten op diverse seminars en internationale congressen gepresenteerd worden. Het project sluit aan bij onderzoek dat binnen twee VF-programma's plaatsvindt. De verschillende aspecten van cooperatie zijn een belangrijke aandachtspunt binnen het onderzoeksprogramma "Competition and Cooperation" en onzekerheid speelt een hoofdrol in het deelproject "Stochastic OR" van het onderzoeksprogramma "Operations Research". Aangezien het onderzoek deels zal plaats vinden binnen het gebied van de accounting, levert het project mede een bijdrage aan het onderzoek binnen de CentER Accounting Research Group (CERARG), de onderzoeksgroep dat is opgezet met als doel het accounting onderzoek binnen de universiteit te stimuleren.
  Short titleCooperative decision making in a stochastic environment
  StatusFinished
  Effective start/end date1/07/971/01/03

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.