Corruptie

  • van Duyne, P.C. (Researcher)

Project: Research project

Project Details

Description

De EU-regelgeving en de inspanningen tot de handhaving daarvan kunnen ernstig worden ondermijnd door omkopingspraktijken. Daarbij dient niet alleen gedacht te worden aan de omkoopbaarheid van overheidsfunctionarissen. Ook tussen ondernemers kan er van omkoping sprake zijn wanneer ondersteuning wordt 'ingekocht' voor de uitvoering van frauduleuze handelingen. Dergelijke inbreuken op het vrije verkeer van goederen en kapitaal is niet alleen een EU-aangelegenheid. Samenspanning van frauderende ondernemers met functionarissen in de grenslanden kan evenzeer leiden tot benadeling van de EU, bijvoorbeeld in geval van vermeende uitvoerhandel.

Door de verlegging van de buitengrens van de Unie ten gevolge van de uitbreiding vanaf 2004 zal het vraagstuk van corruptie dringender worden. De nieuwe lidstaten zijn nog doende een integriteitsstelsel op te bouwen, terwijl het openbaar bestuur in nieuwe grensstaten als zwak gekenmerkt dient te worden. Om deze reden zal in Hongarije en Roemeni� promotieonderzoek naar corruptie worden uitgevoerd.
StatusActive
Effective start/end date1/06/03 → …

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.