Cultuurverandering en institutionele vernieuwing in het lokaal bestuur

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  Lokaal bestuur is voortdurend aan institutionele verandering onderhevig. Recent heeft de dualiseringsoperatie de posities van bestuursorganen en hun onderlinge verhouding `opgeschud�. De betrekkelijk geringe formele veranderingen gericht op dualisering hebben in tal van gemeenten geleid tot discussie, reflectie en cultuurverandering. Decentralisatie en de ontwikkeling van grotestedenbeleid zijn andere voorbeelden van institutionele veranderingen die gevolgen hebben (gehad) voor het lokaal bestuur. In dit project staat de betekenis van dergelijke vernieuwingen centraal. Hoe werken institutionele vernieuwingen in op rolpatronen en rolpercepties van actoren in het lokaal bestuur (raadsleden, wethouders, burgemeesters, gemeentesecretarissen, griffiers en ambtenaren)? Leidt dit tot veranderingen in de machtsstructuur en in de onderlinge interacties tussen de betrokken actoren? In hoeverre worden er door de institutionele vernieuwingen bestaande evenwichten verstoord, spanningen opgelost, maar ook nieuwe spanningen en evenwichten gecre�erd? En: wat betekent dit voor het functioneren en de positie van het lokaal bestuur als geheel?
  StatusActive
  Effective start/end date1/01/03 → …

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.