De ontwikkeling van schooltaalvaardigheid van Turkse 3-6- jarige kinderen in communicatieve contexten thuis en op school

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  De centrale onderzoeksvraag binnen dit project is hoe zich schooltaalvaardigheid bij Turkse 3-6-jarigen in het Turks (T1) en het Nederlands (T2) ontwikkelt en hoe deze in communicatieve contexten thuis en op school in interacties sociaal geconstrueerd wordt. Het accent ligt op vier deelvragen:
  1. Welke zijn de kenmerken van die zich ontwikkelende schooltaalvaardigheid in T1 en T2 (inzake een aantal lexicale, morfo-syntactische en tekstorganisatorische structuren)?
  2. Wat zijn de kenmerken van het taalaanbod thuis en op school en wat is de invloed daarvan op de onder 1. geformuleerde ontwikkeling?
  3. Wat is de invloed van de sociale en cognitief-lingu�stische ondersteuning van opvoeders thuis en op school op die zich ontwikkelende schooltaalvaardigheid?
  4. Zijn er in deze verschillen tussen T1 en T2, tussen verschillende genres en interactieve taalgebruikssituaties en tussen opvoeders thuis en op school? En is er sprake van transfer van de ene taal naar de andere?

  Het project betreft met name interpretatief diepte-onderzoek, gericht op nadere analyse van de ontwikkeling van schooltaalvaardigheid en van de rol van aanbod en pedagogische ondersteuning in de opvoeder-kind-interactie.
  StatusFinished
  Effective start/end date1/11/041/11/08

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.