De reikwijdte van civielrechtelijke aansprakelijkheid ten opzichte van "derden". Een analyse aan de hand van een aantal probleemgebieden voorbij het onderscheid tussen contract en onrechtmatige daad

  • van Laarhoven, M.J. (Researcher)

Project: Research project

Project Details

Description

De reikwijdte van de civiele aansprakelijkheid voor zuivere vermogensschade is een belangrijk thema. Steeds opnieuw duiken problemen op waarbij het erop aankomt de rondslag van, de voorwaarden voor, en de reikwijdte van de aansprakelijkheid vast te stellen en (opnieuw) te omlijnen. Is de emitterende bank aansprakelijk ten opzichte van de gedupeerde beleggers in World Online? In hoeverre bestaat aansprakelijkheid ten opzichte van aandeelhouders die schade ondervinden van een jegens de onderneming gepleegde wanprestatie of onrechtmatige daad? Wanneer verplicht het verschaffen van onjuiste informatie tot schadevergoeding? Onder welke voorwaarden bestaat aansprakelijkheid ten opzichte van iemand met wie men samenwerkt of waarmee men veel te doen heeft maar met wie men niet in een contractuele verhouding staat? Dit type vragen doet zich in de praktijk met enige regelmaat voor en steeds is het een zoektocht naar de beslissende maatstaven en factoren die de reikwijdte van de aansprakelijkheid bepalen.
Het onderzoek richt zich op een aantal probleemgebieden waarvoor kenmerkend is dat een contractuele verhouding tussen laedens en gelaedeerde ontbreekt terwijl er wel sprake is van een zekere betrokkenheid tussen beiden. Geanalyseerd zal worden welke concepten in het "schemergebied tussen contract en onrechtmatige daad" vruchtbaar en ge�igend zijn om de aansprakelijkheid voor zuivere vermogensschade te beoordelen. Veel aandacht zal hier uitgaan naar de betekenis van het concept zorgplichten in het verbintenissenrecht, nu het aanvaarden c.q. verwerpen van aansprakelijkheid in een bepaald geval steeds vaker wordt afgemeten aan het antwoord op de vraag of de laedens jegens de gelaedeerde een specifieke zorgplicht heeft geschonden.
Het onderzoek is rechtsvergelijkend van karakter. Alternatieven (en de achterliggende gedachten daarbij) uit buitenlandse rechtsstelsels worden zo voor de huidige Nederlandse en Europese situatie toegankelijker gemaakt, zodat van deze alternatieven een zinvol gebruik gemaakt kan worden. Het onderzoek past in het subthema Samenhangende verhoudingen in het verbintenissenrecht, omdat veel aandacht wordt geschonken aan factoren voor aansprakelijkheid in onderling afhankelijke rechtsbetrekkingen tussen meerdere partijen. Het raakt echter ook het thema Preventie en afwikkeling van aansprakelijkheid en is verder van direct belang voor het programma Aansprakelijkheid en dienstverlening in zijn algemeenheid omdat aansprakelijkheid in dienstverleningsrelaties veelal zuivere vermogensschade betreft
StatusFinished
Effective start/end date1/01/001/10/06

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.