De theoretische status van restorative justice

  • Groenhuijsen, Marc (Researcher)

Project: Research project

Project Details

Description

'Restorative justice' is een kernbegrip dat in de internationale literatuur in de afgelopen decennia de victimologie is gaan beheersen en de strafrechtelijke doctrine sterk is gaan infiltreren. Voor velen is het herstelrecht een doctrine die de taak van het traditionele strafrecht vrijwel volledig zou kunnen overnemen. Vertegenwoordigers van dit idee zien 'restorative justice' als een nieuw paradigma dat in de plaats zou kunnen komen van het traditionele punitieve (repressieve) paradigma van strafrechtstoepassing. Anderen zien het herstelrecht als een middel om het bestaande systeem op onderdelen aan te vullen of te vervangen. Dit verschil van inzicht vormt de achtergrond van vele concrete probleemstellingen op het grensvlak van victimologie en straf(proces)recht.

Binnen dit deelproject zal deze tegenstelling nader worden uitgediept en zullen de consequenties van de in aanmerking komende keuzen nader worden geanalyseerd. De conclusies zullen vooral relevant zijn voor de meer algemene vraag die in het onderzoeksprogramma centraal staat: of - en in hoeverre - er reden is om te komen tot een fundamentele herori�ntatie van de vigerende strafrechtspleging.
StatusActive
Effective start/end date1/06/03 → …

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.