De verhoudingen tussen de rechtsbronnen in het interstatelijk en nationaal recht van het Ancien Régime (15e - 18e eeuw)

Project: Research project

Project Details

Description

Het primaat van de wetgever was een gevolg van de negentiende eeuwse codificaties en de toepassing van de klassieke leer van de trias politica. Aan het einde van de twintigste eeuw lijkt dit systeem onder druk te komen.

De grondslagen van de leer en de politieke realisatie van de trias politica alsook van de op-komst van de wetgeving als voornaamste rechtsbron, hangen samen met de opkomst van de soevereine staat vanaf de late Middeleeuwen (Renaissance van de Twaalfde Eeuw). In de late vijftiende eeuw kwam dit proces in een stroomversnelling.

Binnen het kader van het voorgestelde project wordt voor wat de Nieuwe Tijd betreft de ver-houding tussen verschillende instellingen en rechtsbronnen bij de normgeving onderzocht, en dit zowel op het vlak van het zich vormende Europees publiekrecht (volkenrecht) als op het vlak van het nationale recht in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden. Meer concreet wordt wat het volkenrecht betreft de verhouding tussen het verdragsrecht en de andere bronnen van het volkenrecht bekeken, alsook de impact van het verdragsrecht op de nationale rechtsbronnen (wetgeving, rechtspraak). Op nationaal vlak staat de terugdringing van de normgevende taak van de rechtspraak ten voordele van de wetgeving centraal.

Dit rechtshistorische luik wordt ingevuld door drie onderzoekers die elk een deelaspect be-handelen. Naast individuele artikelen wordt ook gestreefd naar de publicatie van een synthetisch mengelwerk. Daarbij kan ook, als een resultante van een rechtsvergelijking in de tijd, een conclusie worden gekoppeld ten aanzien van de actuele evolutie. De werkhypothese daarbij is dat de ontstaansgeschiedenis van het primaat van de wetgever en de trias politica een scherper licht werpt op de eigenlijke basiskenmerken van het systeem, en dat dit onderzoek bij gevolg zal toelaten een historisch accuratere inschatting te geven over de betekenis van de huidige evoluties.
StatusFinished
Effective start/end date1/01/0031/12/04

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.