DELTA

 • Bunt, Harry (Researcher)

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  Het project heeft tot doel de technologie van contextgestuurde natuurlijke taalinterpretatie en dialoogvoering verder te ontwikkelen, voortbouwend op de theoretische inzichten en de software resulterend uit het Esprit project PLUS.
  StatusFinished
  Effective start/end date25/08/931/01/97

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.