Design of optimalization schemes

Project: Research project

Project Details

Description

Ontwerp optimalisatie schema's
Projectomschrijving

Computersimulaties worden in toenemende mate gebruikt door beslissers. Voorbeelden hiervan zijn discrete-event simulatie en Computer Aided Engineering simulaties.
Beslissers gebruiken computersimulaties ook om te optimaliseren. Omdat een simulatie vaak tijdrovend is, moet het aantal iteraties (=simulaties) zoveel mogelijk beperkt blijven. De klassieke optimalisatiemethoden vergen teveel simulaties. Recentelijk is de basis gelegd voor een efficiente optimalisatie aanpak.
Door gericht te simuleren worden in deze aanpak expliciete compacte modellen geschat. Met deze compacte modellen kan dan verder geoptimaliseerd worden. In dit project wil men deze basis-aanpak uitwerken en verbeteren. Het doel van het project is het ontwikkelen van efficiente simulatieschema's, waarmee zoveel mogelijk informatie verkregen wordt om goede compacte modellen te maken.

looptijd: 4 jaren
aangesteld: aio (1.0 fte)
deelnemende vakgroepen:
Econometrie (Faculteit der Economische Wetenschappen - KUB)
Informatica (Faculteit Wiskunde en Informatica - TUE)
projectleiders:
prof.dr. E. Aarts (TUE)
prof.dr.ir. D. den Hertog (KUB)
Short titleDesign of optimalization schemes
StatusFinished
Effective start/end date1/09/021/09/06

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.