Duty to co-operate in contracts for the supply of services

  • Jansen, C.E.C. (Researcher)

Project: Research project

Project Details

Description

Dienstverleningscontracten zijn bij uitstek overeenkomsten waarbij er een meer dan gebruikelijke samenwerking tussen contractpartijen plaatsvindt. De dienstverlener zal in beginsel vaak niet kunnen presteren zonder daartoe de noodzakelijke medewerking te hebben verkregen van de wederpartij. Die medewerking kan bestaan uit basis- en vervolginformatie, alsmede uit tal van feitelijke vormen van ondersteuning. Met het niet, niet tijdig of niet deugdelijk verlenen van medewerking be�nvloedt de wederpartij de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtnemer. De vraag die centraal staat in dit project is, hoe de vermogensrechtelijke consequenties over de contractpartijen verdeeld moeten worden indien de niet, niet tijdige of niet deugdelijke nakoming van de overeenkomst door de opdrachtnemer (mede) het gevolg is van de wijze waarop de medewerking aan de overeenkomst door de wederpartij heeft plaatsgevonden.
Het onderzoek zal functioneel rechtsvergelijkend worden uitgevoerd, waarbij gestart wordt met een analyse van de aard, de oorsprong en het rechtskarakter van de medewerkingsgehoudenheid van een contractpartij in het algemeen contractenrecht van een aantal Lid-Staten van de Europese Unie. Vervolgens wordt die medewerkingsgehoudenheid 'concreet gemaakt' door middel van een analyse van een aantal typische gebrekkige medewerkingsgedragingen binnen een paar specifieke dienstverleningsrelaties. Hoe worden gebrekkige medewerkingsgedragingen aan de wederpartij van de dienstverlener toegerekend? Wat is in dit verband de rol van leerstukken als 'crediteursverzuim', 'eigen schuld', 'rechtsverwerking' en 'wanprestatie'? Welke vorderingen kan de dienstverlener instellen jegens diens wederpartij in geval van gebrekkige medewerking? Is bijvoorbeeld de vordering tot nakoming van een bepaalde medewerkingshandeling mogelijk? Het sluitstuk van het onderzoek bestaat uit het terugkoppelen van de analyses per dienstverleningsrelatie naar een meer algemeen niveau. Zijn er algemene consistente oplossingen aan te wijzen die binnen de deelanalyses zijn aangetroffen, en waaraan binnen het algemene contractenrecht wellicht een meer algemene betekenis moet worden toegekend?
De onderzoeksresultaten zullen worden gepubliceerd in een Engelstalige monografie.
StatusFinished
Effective start/end date1/01/001/01/17