E-government en de ongemerkte transformatie van het openbaar bestuur

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  Nu het hype-karakter van de elektronische overheid inmiddels achter ons ligt, wordt de daadwerkelijke betekenis van informatie- en communicatietechnologie (ICT) zichtbaar. Hoewel de naam elektronische overheid doet vermoeden dat de overheid in z�n geheel elektronisch wordt, bestrijkt ICT slechts een beperkt deel van de overheidsactiviteiten. Het gaat veelal om uitvoerende, operationele en bureaucratische activiteiten. Van inzet van ICT bij strategische, politiek-democratische en beleidsvoorbereidende activiteiten is vooralsnog maar zeer beperkt sprake. De `locus� van E-government is dus momenteel erg beperkt. Dat geldt ook voor de `focus� van E-government. De E-government-beweging is ingegeven door een sterke informatie-ideologie, waarin de overheid wordt opgevat als een informatieverwerkende machine. Dat de overheid ook een rechtsvormende (en �handhavende), politieke en culturele entiteit is, is in de vormgeving van ICT nog maar zeer beperkt zichtbaar. Als gevolg van de beperkte focus leidt de inzet van ICT tot transformaties van en in de staat. Dit project beoogt in internationaal perspectief inzicht te geven in de aard en betekenis van dergelijke transformaties en richt zich daarbij op de volgende vragen: op welke overheidsactiviteiten richt de internationale beweging naar een elektronische overheid zich? Wat is de plaats van de Nederlandse of Westeuropese beweging in de internationale trend naar E-government? Wat is daarbij de ideologie achter het concept van de elektronische overheid in diverse landen? Welke (structurele) transformaties veroorzaakt de elektronische overheid en de daaraan verbonden inzet van ICT in de praktijk? Op welke manier zouden de elektronische overheid en ICT meer recht kunnen doen aan de veelvormigheid van het openbaar bestuur? Welke aanknopingspunten daarvoor bieden E-government-ervaringen en -initiatieven in andere landen?
  StatusActive
  Effective start/end date1/01/03 → …

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.