Economy, economics and ethics

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  Het onderzoeksprogramma is breed van opzet en kent verschillende doelterreinen. Het richt zich zowel op de relatie tussen ethiek en micro en macro processen binnen de economie (economy) alsook op de waardering van de rol van de economische wetenschap (economics). Een derde aspect van het onderzoeksprogramma betreft de vraag welke inzichten het christelijk sociaal denken levert aan de relatie tussen ethiek en economie.
  Bij de relatie tussen ethiek en het micro economisch handelen van economische subjecten richt de aandacht zich in het bijzonder op het ethisch handelen van bedrijven in relatie tot de concurrentie waaraan zij onderhevig zijn. Leidt meer concurrentie tot minder ruimte voor verantwoord handelen? Hoe moet maatschappelijk verantwoord handelen worden georganiseerd in een competitieve markt? Deze vragen leiden vanzelf tot de macro context waarbinnen deze micro-economische processen afspelen. Wat is de betekenis van de globalisering van de economie en de opkomst van de Nieuwe Economie? En wat is de rol van de overheid en andere maatschappelijke actoren in het bewaken van maatschappelijke doelstellingen?
  Het tweede thema richt zich op de rol van economische modellen en het economisch denken. In welke mate draagt zij bruikbare oplossingen aan en hoe ver mag haar invloed reiken? Wat is bijvoorbeeld de status van een analyse van de verkiezingsprogramma's door het Centraal Planbureau? Hoe verantwoord is zo'n analyse? Andere vragen concentreren zich op het mensbeeld dat de economische wetenschap gehanteerd wordt. Hoe realistisch is dit en welke consequenties heeft dit voor de beleidsadvisering?
  Het derde thema is de bijdrage van de christelijke ethiek tot de economische ethiek. Dit onderzoek streeft naar een reflectie van de economisering van de samenleving vanuit een christelijk perspectief. De economisering van de samenleving komt onder andere tot uiting in de toenemende arbeidsmarktparticipatie van vrouwen. In het onderzoek wordt nagegaan welke belangen verbonden zijn aan deze trend en hoe deze belangen vanuit een
  christelijk perspectief gewogen moeten worden. Een ander onderzoeksthema betreft de economie van het genoeg. Zijn er vanuit de christelijke ethiek normen te ontwikkelen die grenzen stellen aan de economische groei en marktwerking? Een derde onderzoeksthema is de vraag welke betekenis oudtestamentische instistuties, zoals het sabbatjaar en het renteverbod, nog kunnen hebben in de huidige globaliserende economie.
  Short titleEconomy, economics and ehtics
  StatusFinished
  Effective start/end date1/05/001/05/02

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.