Effectieve milieuwetgeving: tussen wetgeving en zelfregulering

Project: Research project

Project Details

Description

In het meest centrale algemene project van de milieurechtelijke component van het onderzoeksprogramma (zie daarvoor ook de onder a en b van dit deelprogramma opgenomen pro-jecten "Herori�ntering op milieubeginselen" en "Integraliteit en specialiteit in de milieuwetgeving") wordt onderzocht welke instrumenten op welk niveau van regulering (Europees, inter-nationaal, nationaal, decentraal, particulier), het meest effectief zijn voor de diverse onderwerpen op milieugebied. Kort gezegd: wie dient wat te regelen?
Hierbij komt ook de vraag naar de meest effectieve verhouding tussen overheids- en zelfregulering aan de orde.
StatusFinished
Effective start/end date1/01/0031/12/04

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.