Environmental protection and economic growth

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  Het project onderzoekt hoe milieukwaliteit en de zorg
  om het milieu invloed hebben op economische groei via
  veranderingen en innovaties in productietechnieken.
  Hiertoe worden theoretische
  algemeen-evenwichtsmodellen ontwikkeld om de
  doorwerking van specifieke milieumaatregelen te
  bestuderen op niet alleen milieukwaliteit maar ook
  macro-economische investeringen en innovatie, en
  daarmee op het dynamische macro-economische proces.
  Inzichten uit de endogene-groeitheorie, de
  thermodynamica en theorie�n over leer- en
  innovatieprocessen vormen de basis van de modellen. De
  interactie tussen milieu en economische dynamiek loopt
  via de accumulatie van (technologische en
  organisatorische) kennis. Dit formele denkkader wordt
  nader ingevuld om achtereenvolgens internationale
  relaties, bevolkingsgroei, technologische doorbraken
  en sociale instituties te modelleren en analyseren.
  lnzichten kunnen worden verkregen in de wenselijkheid
  van specifiek stimuleren van milieutechnologie in de
  rol van internationale techniekoverdracht bij het
  oplossen van milieuproblemen, in het verband tussen
  armoedebestrijding, scholing en duurzame ontwikkeling,
  en in de politieke haalbaarheid en sociale acceptatie
  van milieubeleid als dit technologische veranderingen
  met zich meebrengt. De verkregen inzichten over de
  doorwerking van milieubeleid op technologie, innovatie
  en macro-economische groei leggen een theoretische
  basis voor nieuwe richtingen in meer toegepast
  milieu-onderzoek en de voorbereiding van
  (sociaal-)economisch beleid, met name op het gebied
  van milieu-, technologie- en industriebeleid en
  internationale samenwerking. Methoden en technieken:
  inventarisatie, literatuuronderzoek
  Short titleEnvironmental protection and economic growth
  StatusFinished
  Effective start/end date1/02/991/02/03

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.