Ethics, politics, economics: pre- and nonmodern

 • Corbey, R.H.A. (Researcher)

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  Het EPE programma onderzoekt de mogelijkheid van normatieve oordelen ten aanzien van economie en samenleving, (meer of minder kritisch) aansluitend bij de continentale "reflexieve" e/of hermeneutische traditie. Het programma richt zich in hoofdzaak op gemoderniseerde westerse samenlevingen.
  In dit onderdeel, "Ethiek, politiek, economie: pre- en niet-modern," staat de reikwijdte van genoemde traditie met betrekking tot niet-westerse (synchroon) en vroege, premoderne (diachroon) samenlevingen centraal. De voor genoemde traditie centrale noties handelen/agency, (inter)subjectiviteit, rationaliteit en normativiteit zullen worden onderzocht op hun houdbaarheid, synchroon/intercultureel en diachroon/evolutionair, ook waar ze optreden in menswetenschappelijke benaderingen. Uitgegaan wordt van het oeuvre van J�rgen Habermas, van de auteurs waarop hij voortbouwt, en van zeer recent relevant onderzoek. Habermas is vanuit genoemde traditie als een van de weinigen, en zonder meer het meest vergaand en gedetailleerd, op niet- en premoderne samenlevingen ingegaan - nadrukkelijk in evolutionair perspectief.
  Het verwijt van etnocentrisme dat tegen Habermas en de traditie waarbij hij aansluit ingebracht is zal kritisch zal worden onderzocht; ook zal gekeken worden naar een mogelijke, analoge, antropocentrisch-"speciecistische" strekking. Over Habermas hoofdwerk, Theorie des Kommunikativen Handelns, verschenen overigens honderden publicaties, waarbij vrijwel niets (!) over zijn voor dat werk fundamentele analyses van enerzijds de evolutie van samenleving en normatief handelen en anderzijds tribale samenlevingen.

  Trefwoorden: (inter-)subjectiviteit, handelen, rationaliteit; menswording, modernisering, globalisering; grondslagen en geschiedenis van menswetenschappen; dierethiek, dier en samenleving.
  StatusFinished
  Effective start/end date1/01/0031/12/04

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.