European Third Sector Project

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  Een internationaal onderzoek, dat wordt geco�rdineerd vanuit de London School of Economics en waaraan onderzoekers uit negen Europese landen deelnemen. Het behelst een onderzoek naar de wijze waarop organisaties uit het middenveld (de `derde sector�) proberen de Europese rechts- en beleidsontwikkeling te be�nvloeden. Daarbij is speciale aandacht voor de vraag, of er op nationaal en Europees niveau duurzame sectoroverschrijdende coalities ontstaan. De resultaten zullen licht werpen op een nog nauwelijks onderzocht fenomeen, namelijk de rol van het middenveld in de ontwikkeling van Europese democratische structuren. Het onderzoek doorloopt twee fasen. Het huidige project heeft een doorlooptijd van twee jaar en zal uitmonden in een verkennende analyse van de stand van zaken. Deze zal worden gebruikt om een vervolgonderzoek op te zetten, waarin de voorlopige bevindingen via een systematisch vergelijkend internationaal onderzoek zullen worden getest en aangevuld. Een bijkomend doel van het onderzoek is het internationale netwerk en de infrastructuur voor onderzoek op dit terrein op te bouwen en te consolideren.
  StatusActive
  Effective start/end date1/01/03 → …

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.