Europese beginselen van dienstverleningsrecht: bestaan en gevolgen van niet-nakoming van informatie- en onderzoeksplichten

  • Jansen, C.E.C. (Researcher)
  • Prista Patr. Cascao, R.M. (Researcher)
  • Lohnert, R.C. (Researcher)
  • Pinna, A.P. (Researcher)
  • Barendrecht, Maurits (Researcher)
  • Loos, M.B.M. (Researcher)

Project: Research project

Project Details

Description

Dienstverleningsrelaties worden vaak geleidelijk gevormd in besprekingen of schriftelijke contacten tussen partijen. Bij die contractsvorming is de informatie-uitwisseling tussen partijen van cruciaal belang. In de rechtspraak wordt zeer veelvuldig een verplichting van de dienstverlener aangenomen zijn (potenti�le) afnemer te informeren, bijvoorbeeld over de eigenschappen van de te leveren dienst en de daaraan verbonden risico's.Waarop die informatieplicht betrekking heeft, hoever zij strekt en welke gevolgen niet naleving daarvan heeft en zou moeten hebben naar de rechtsstelsels van de EU-Staten zijn de centrale vragen waarop deze studie een antwoord tracht te geven.
Dit project maakt deel uit van het MAGW-onderzoeksprogramma 'Towards a European Civil Code: European principles on the sale of goods and the supply of services'. De resultaten van het onderzoek zullen worden gepubliceerd in de vorm van becommentarieerde beginselen in de vorm van (wets)artikelen naar het voorbeeld van de European Principles on Contract Law van de European Commission on Contract Law en de gezaghebbende Restatements van het American Law Institute, in een dissertatie van een van de betrokken promovendi, en in de vorm van artikelen of boekbijdragen.
StatusFinished
Effective start/end date1/01/001/01/16

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.