Europese beginselen van dienstverleningsrecht: eindigen, beëindigen en wijzigen van dienstverleningsrelaties

  • Jansen, C.E.C. (Researcher)
  • Prista Patr. Cascao, R.M. (Researcher)
  • Lohnert, R.C. (Researcher)
  • Pinna, A.P. (Researcher)
  • Barendrecht, Maurits (Researcher)
  • Loos, M.B.M. (Coach)
  • de Hoon, M.W. (Researcher)

Project: Research project

Project Details

Description

De wijzen waarop dienstverleningsovereenkomsten kunnen eindigen of kunnen worden be�indigd of gewijzigd dienen nauwkeurig te worden afgestemd op de regels die voor overeenkomsten in het algemeen gelden. Een kenmerk van veel dienstverleningsrelaties is dat ze een duurzaam karakter hebben en/of persoonsgebonden zijn. Onderzocht moet worden of dit bijzondere voorzieningen vereist. Voorts vergen de postcontractuele rechten en plichten van partijen bijzondere aandacht, onder meer met betrekking tot non-concurrentie-, arbitrage-, boete-, exoneratie-, winstvergoeding- en optiebedingen. Tenslotte dient nagegaan te worden of behoefte bestaat aan speciale consumentbeschermende bepalingen.
Dit project maakt deel uit van het MAGW-onderzoeksprogramma 'Towards a European Civil Code: European principles on the sale of goods and the supply of services'. De resultaten van het onderzoek zullen worden gepubliceerd in de vorm van becommentarieerde beginselen in de vorm van (wets)artikelen naar het voorbeeld van de European Principles on Contract Law van de European Commission on Contract Law en de gezaghebbende Restatements van het American Law Institute, in een dissertatie van een van de betrokken promovendi, en in de vorm van artikelen of boekbijdragen.
StatusFinished
Effective start/end date1/01/001/01/16

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.