Europese beginselen van dienstverleningsrecht: functionele vormen van dienstverlening

  • Jansen, C.E.C. (Researcher)
  • Barendrecht, Maurits (Researcher)
  • Loos, M.B.M. (Researcher)
  • Giesen, I. (Researcher)

Project: Research project

Project Details

Description

Als gevolg van het ontbreken van een 'algemeen deel van het dienstverleningsrecht' worden vormen van dienstverlening op incidentele wijze beschreven en wordt regelgeving niet in een breder kader geplaatst. Daardoor wordt het zicht verloren op het gegeven dat in veel bijzondere dienstverleningscontracten elementen van verschillende contractstypen herkend kunnen worden. Zo moeten advocaten de positie van hun cli�nt analyseren, geven zij advies, stellen zij ten behoeve van hun cli�nt documenten op, bewaren zij deze en andere documenten voor hun cli�nt en vertegenwoordigen zij deze in en buiten rechte. Voor zover zij als analist optreden, is hun positie niet wezenlijk anders dan die van een consultant; wanneer zij documenten bewaren, onderscheiden zij zich niet principieel van een beheerder van een garderobe; waar zij handelen als vertegenwoordiger buiten rechte komen hun werkzaamheden grotendeels overeen met die van een incassobureau of een makelaar-beheerder van onroerende zaken. Doel van dit project is om door de traditionele benadering 'heen te prikken' en te bezien of uit de achterliggende functionele vormen van dienstverlening algemene noties kunnen worden ontwikkeld.
Dit project dient als 'pilot-project' voor het MAGW-onderzoeksprogramma 'Towards a European Civil Code: European principles on the sale of goods and the supply of services'. De resultaten van het onderzoek zullen worden gepubliceerd in de vorm van een of meer artikelen of bijdragen in boeken.
StatusFinished
Effective start/end date1/01/001/01/16

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.