Europese beginselen van dienstverleningsrecht: ongeoorloofd onderscheid naar nationaliteit in de privaatrechtelijke rechtsordes van de lid-Staten van de Europese Unie

Project: Research project

Project Details

Description

Sinds 1992 bestaat binnen de Europese Unie een gemeenschappelijke markt voor de levering van goederen en diensten. Daarnaast zijn op tal van terreinen diploma-erkenningsregelingen tot stand gekomen die het voor werknemers en dienstverleners praktisch mogelijk moeten maken om zich te vestigen in een andere lid-Staat dan waar zij hun opleiding hebben genoten. Daarmee lijken de voorwaarden voor een verdere ontwikkeling van het vrij verkeer van goederen, diensten en kapitaal vervuld. In de praktijk blijkt dit echter slechts tot op zekere hoogte het geval te zijn: het aantal grensoverschrijdende transacties lijkt weliswaar toe te nemen en ook het aantal dienstverleners dat zich in andere lid-Staten van de Europese Unie vestigt, stijgt. De omvang van de intracommunautaire handel blijft evenwel geringer dan op basis van de genomen maatregelen te verwachten was. Onderzocht dient te worden of en in welke mate hieraan ongeoorloofd onderscheid naar nationaliteit in de privaatrechtelijke rechtsordes van de lid-Staten van de Europese Unie ten grondslag ligt. Het in het kader van dit VF-programma uitgevoerde onderzoek zal zich beperken tot het terrein van het dienstverleningsrecht; door middel van samenwerking met onderzoekersgroepen in Hamburg, Osnabr�ck en Utrecht zal uiteindelijk het gehele civiele recht onder de loep worden genomen.
Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van het Europees Parlement en zal dienen als voorstudie voor het MAGW-onderzoeksprogramma 'Towards a European Civil Code: European principles on the sale of goods and the supply of services'. De resultaten van het onderzoek zullen worden gepubliceerd in de vorm van een bijdrage aan een aan het Europees Parlement aan te bieden onderzoeksrapport.
StatusFinished
Effective start/end date1/01/001/01/16

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.