Europese normen voor aansprakelijkheidsrecht

  • Barendrecht, Maurits (Principal Investigator)
  • Linssen, J.G.A. (Researcher)
  • Storm, H.M. (Researcher)
  • van den Akker, E.J.A.M. (Researcher)

Project: Research project

Project Details

Description

De systemen van de Europese stelsels van aansprakelijkheidsrecht verschillen aanzienlijk. In Engeland bestaat er geen algemene norm die bepaald gedrag onrechtmatig doet zijn, maar een veelheid van specifieke regels (torts) met hun eigen verweren. Het Franse systeem kent wel een algemene norm, evenals het Nederlandse. Het Duitse recht zit daar tussenin, maar kent eigenaardigheden op het gebied van onder meer de vergoeding van gevolgschade (schade die niet direct aan een zaak wordt toegebracht en ook geen letselschade is) en de aansprakelijkheid van de werkgever voor daden van zijn ondergeschikte. Het Franse recht heeft daarentegen een uitzonderlijke regel voor schade toegebracht door zaken. Ondanks deze grote verschillen in uitgangspunten zijn de resultaten waartoe de systemen leiden echter veelal goed vergelijkbaar. Onderwerp van onderzoek is of er een stelsel van Europese beginselen kan worden ontwikkeld, dat
(1) een kader voor de beschrijving van de verschillende stelsels kan bieden dat een goede vergelijking van de uitkomsten mogelijk maakt
(2) inzicht biedt in de bruikbaarheid van de begrippen die in de verschillende rechtsstelsels worden gebezigd om het aansprakelijkheidsrecht te beschrijven
(3) kan uitgroeien tot een systeem van Europese normen op het gebied van het aansprakelijheidsrecht.

Deze algemene onderzoeksopzet zal ook worden toegepast op een drietal deelgebieden: schadeberekening, dienstenaansprakelijkheid en de kring van gerechtigden bij letsel- en overlijdensschade.

Dit project zal naar verwachting de mogelijkheden laten zien van het ontwikkelen van eenvormige rechtsregels op een gebied waar het recht sterk wordt bepaald door in de jurisprudentie en vooral ook in de doctrine ontwikkelde begripssystemen, terwijl de uiteindelijke resultaten waartoe de rechtstelsels komen in grote mate gelijk zijn.

Het is daarom een project dat een belangrijk aspect belicht van het centrale onderzoeksthema. Dit onderzoek naar de invloed over en weer van privaatrecht en Europese integratie zal worden verricht binnen het Centrum voor Aansprakelijkheidsrecht.
Short titleEuropese normen voor aansprakelijkheidsrecht
StatusFinished
Effective start/end date1/01/9531/12/99

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.