Fundamentele herbezinning burgerlijk procesrecht

Project: Research project

Project Details

Description

Het onderzoek is gericht op het tot stand brengen van een normatief toetsingskader voor de herziening van het civiele procesrecht. Een belangrijk onderdeel ervan vormt een vergelijking van de verschillende manieren waarop geschillen kunnen worden beslecht of conflicten kunnen worden opgelost. Veel aandacht gaat daarbij uit naar de voor- en buitenprocessuele instrumenten, mede in relatie tot materieelrechtelijke belemmeringen en/of mogelijkheden. De opzet en inhoud van het rapport is sterk rechtsvergelijkend.
StatusActive
Effective start/end date1/01/00 → …

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.