Gezinsprofielen, stimuleringsactiviteiten en schoolsucces in de onderbouw van het basisonderwijs in Tilburg

 • Vallen, A.L.M. (Tutor)
 • Kurvers, Jeanne (Coach)
 • van Steensel, R.C.M. (Researcher)

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  Het onderzoek heeft tot doel na te gaan of deelname aan voor- en vroegschoolse stimuleringsactiviteiten van invloed is op de schoolresultaten van Tilburgse en Waalwijkse kinderen uit achterstandsgezinnen in groep 2, 3 en 4. Door vergelijking met een controlegroep wordt onderzocht of kinderen die aan een voor- of vroegschoolse activiteit hebben deelgenomen, aan het einde van groep 2 beter zijn toegerust voor de start in groep 3. Vervolgens wordt nagegaan of eventuele effecten ook nog zichtbaar zijn aan het einde van groep 3 en aan het einde van groep 4. Daarbij wordt onderzocht of er sprake is van verschillen tussen leerlingen die hebben deelgenomen aan een gezinsgerichte activiteit (Opstap Opnieuw), leerlingen die hebben meegedaan aan een centrumgerichte activiteit (de peuterspeelzaal) en leerlingen die aan beide typen activiteiten hebben deelgenomen. Ten slotte wordt nagegaan of eventuele effecten van voor- en vroegschoolse activiteiten worden be�nvloed door kenmerken van het gezin. Bij dit laatste wordt de nadruk gelegd op het geletterde klimaat in het gezin.
  StatusFinished
  Effective start/end date1/09/001/04/05

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.