Grensoverschrijdende (georganiseerde) economische misdaad

  • van Duyne, P.C. (Researcher)

Project: Research project

Project Details

Description

De marktgebieden waarop grensoverschrijdende economische misdaad kan worden waargenomen zijn zeer uiteenlopend. Voor een groot deel wordt dit veroorzaakt door verschillen in nationale belastingheffing: loonbelasting (nieuwe vormen van koppelbazenrij) en indirecte belastingen (BTW en accijnzen). Kijken we naar de accijnzen, dan blijkt er een levendige smokkelhandel ontstaan te zijn, bijvoorbeeld de sigarettensmokkel naar Engeland. Een gelijksoortige smokkelhandel met alcohol wordt ook ten aanzien van Scandinavi� waargenomen. De georganiseerde internationale BTW-fraudes worden vooral in de elektronicahandel waargenomen (geheugenchips en software).

Onderzoek op dit gebied zal enerzijds gericht zijn op het krijgen van zicht op de aard en opbouw van deze misdaadmarkten in termen van deelnemers en handelsstromen. Anderzijds zal � in samenwerking met de FIOD-ECD � onderzocht worden hoe binnen het huidige strafvorderlijke raamwerk voor het financieel rechercheren op dit gebied beter gebruik kan worden gemaakt van gegevensverzameling en -analyse.
StatusActive
Effective start/end date1/06/03 → …

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.