Grensverleggend literatuuronderwijs: naar een didactiek die rechtdoet aan leesvoorkeuren van leerlingen

  • Lierop, Helma (Co-Investigator)
  • Dera, Jeroen (Principal Investigator)

Project: Research project

Project Details

Description

Sinds 1990 is het grensverkeer tussen jeugdliteratuur en volwassenenliteratuur opvallend toegenomen. Het heeft onder meer geresulteerd in een groeiend aanbod aan adolescentenboeken met een dubbel leespubliek (jongeren/volwassenen). In de bovenbouw havo/vwo wordt aan dit grensverkeer echter weinig aandacht besteed, terwijl onderzoek aantoont dat leerlingen zulke teksten sterk waarderen. Voortbouwend op eerder NRO-onderzoek naar leesmotivatie ontwikkelt en onderzoekt dit project daarom een didactiek waarin leerlingen erkende volwassenenliteratuur vergelijken met genres die ze zelf graag lezen (naar Young Adult-boeken ook thrillers). Op die manier wil een consortium van universitaire onderzoekers, Stichting Lezen en middelbare scholieren het literatuuronderwijs een nieuwe impuls geven.
StatusFinished
Effective start/end date8/03/218/09/22

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.