Grondslagen aansprakelijkheidsrecht

  • Barendrecht, Maurits (Researcher)
  • Haazen, O.A. (Researcher)
  • Giesen, I. (Researcher)
  • van Boom, W.H. (Researcher)
  • Spier, J. (Researcher)

Project: Research project

Project Details

Description

Bij een onderzoek naar de wisselwerking tussen Europese integratie en privaatrecht mag een fundamenteel onderzoek naar de grondslagen van een van de kerngebieden daarvan in Nederland, het aansprakelijkheidsrecht, niet ontbreken. Van daaruit kunnen eventueel lijnen getrokken worden naar de fundamenten van andere rechtsstelsels binnen de EU. Het onderzoek zal worden verricht binnen het Centrum voor Aansprakelijkheidsrecht.

Beschrijving van het project inclusief wetenschappelijke en maatschappelijke betekenis:

a. Algemeen deel van Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht.
Wanneer men zich wil verdiepen in de grondslagen van het aansprakelijkheidsrecht, zal men allereerst vertrouwd moeten zijn met de algemene uitgangspunten van het privaatrecht, meer in het bijzonder de problemen op het gebied van de rechtsvinding waarop vooral de rechter stuit. In het Algemeen Deel van de Asser serie komen deze fundamentele kwesties aan de orde in methodologische beschouwingen. Dit werk dat na de tweede druk door Paul Scholten in 1934 in feite niet meer is aangepast (de derde druk uit 1974 was eigenlijk een herdruk) wordt nu volledig herschreven.

b. Maatwerk of confektie in het civiele aansprakelijkheidsrecht.
In dit project wordt aandacht besteed aan een trendbreuk in het aansprakelijkheidsrecht. De individualisering en differentiatie van vooral de jaren tachtig maken plaats voor een meer globale benadering, waarin grovere maatstaven gelden. Dat is soms niet redelijk t.o.v. daders/verzekeraars. Dit onderzoek beoogt de grenzen te verkennen.

c. De spanning van de contractsband.
In dit project wordt een onderzoek verricht naar het systeem van remedies in het contractenrecht wanneer er sprake is van aansprakelijkheid van een der partijen. Het blijkt dat in de verschillende rechtsstelsels verschillende oplossingen denkbaar zijn.

d. Derdenwerking van exoneratiebedingen.
In beginsel doet een overeenkomst slechts tussen partijen een rechtsbetrekking ontstaan en niet ten behoeve of ten laste van derden. Op dit laatste vormt de doorwerking van exoneratiebedingen jegens derden de belangrijkste en tevens een van de meest problematische inbreuken op dat beginsel. Vooral wanneer het bedingen betreft op grond waarvan de uitsluiting van aansprakelijkheid die ten opzichte van ��n wordt bedongen, ten opzichte van een derde geldend kan worden gemaakt. Een bevredigende dogmatische verklaring voor deze - inmiddels door de Hoge Raad gesanctioneerde - inbreuk op genoemd beginsel ontbreekt nog steeds.
StatusFinished
Effective start/end date1/01/9531/12/99

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.