Het nemo tenetur-beginsel

  • Stevens, L. (Researcher)

Project: Research project

Project Details

Description

Het nemo tenetur-beginsel � niemand mag worden gedwongen aan zijn eigen veroordeling mee te werken � is een belangrijk strafprocesrechtelijk beginsel. Het ligt ten grondslag aan Nederlandse strafvorderlijke bepalingen zoals het zwijgrecht van art. 29 Sv. Ook is het beginsel verankerd in art. 6 EVRM. De Europese uitleg en toepassing van nemo tenetur in met name jurisprudentie van het EHRM be�nvloedt de toch al voor het Nederlandse strafproces onduidelijke inhoud en reikwijdte van het beginsel.

Omdat de invulling van het nemo tenetur-beginsel op een verstrekkende wijze bepalend is voor de inrichting van de strafrechtspleging, is het van belang het beginsel ten gronde uit te diepen. Het onderzoek richt zich op de rechtsgronden van nemo tenetur en plaatst het beginsel binnen de grondslagen en uitgangspunten van de hedendaagse Nederlandse strafrechtspleging. De verkregen inzichten zullen worden toegepast op actuele, concrete kwesties als de verhouding tussen nemo tenetur en de verplichte afgifte van DNA-materiaal, informatie- en meldingsplichten in het Wetboek van Strafvordering en de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties, en de verhouding tussen het zwijgrecht van art. 29 Sv en de spreekplicht op grond van de Wet Parlementaire Enqu�te.
StatusFinished
Effective start/end date1/06/031/09/05

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.