In de sporen van twee Hollandse graven. De strategische overwegingen [en kastelenbouwprogramma’s] van Willem II (1228-1256) en Floris V (1254-1296) in (inter)nationaal perspectief.

Project: Research project

Project Details

Description

Dit onderzoek beoogt enerzijds de onder Willem II en Floris V gebouwde kastelen in Noord-Holland in hun chronologische en landschappelijke context te onderzoeken. Anderzijds zal een (her)interpretatie plaatsvinden van ten dele niet uitgewerkt archeologisch onderzoek (cold cases) van de zogenaamde Westfriese vierkante dwangburchten van beide graven, aangevuld met nieuw geofysisch onderzoek. Veel aandacht zal worden gegeven aan het kasteel in zijn landschappelijke context.Tot slot zal het veronderstelde model van een grand strategy (De Graaf 1996a/b) voor de bouw van deze dwangburchten aan een kritische herevaluatie worden onderworpen.
StatusActive
Effective start/end date1/09/201/09/24

Keywords

  • archaeology
  • geophysics
  • castles
  • history
  • medieval archaeology
  • landscape
  • FlorisV
  • WillemII
  • remote sensing

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.