Integraliteit en specialiteit: toedeling en begrenzing bevoegdheden door wetgever

Project: Research project

Project Details

Description

Wat is de taak en functie van de wetgever in onze moderne staat? Wat is nog de betekenis van het legaliteitsbeginsel? Enerzijds is er een tendens naar meer algemene wetten en alge-mene en globale bepalingen; dit biedt veel ruimte voor een belangenafweging door het be-stuur en door de rechter binnen het door de wetgever gegeven kader. Deze ontwikkeling naar algemene en meer integrale wetten lijkt op gespannen voet te staan met het specialiteitsbeginsel, dat juist vraagt om specifieke en begrensde toedelingen van bevoegdheden aan het bestuur. Zien we dat ook in ons omringende landen of speelt het specialiteitsbeginsel daar een veel geringere rol?
Bovendien is er de opkomst van het verschijnsel projectwetgeving, waarin juist weer inbreuken worden gemaakt op het regime van de algemene wetten als de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer. De vraag is of dit slechts "gelegenheidswetgeving" is of dat daaraan meer algemene uitgangspunten ten grondslag liggen.
Short titleIntegraliteit en specialiteit
StatusFinished
Effective start/end date1/01/0031/12/04

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.