Integration of power? An empirical exploration and a juridicial administrative scientific problematilization of the role of informatisation on vertical and horizontal integration of policy chains.

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  Een empirisch onderzoek naar de betekenis van informatisering in de sfeer van de beleidsuitvoering. In het bijzonder is er aandacht voor de mate waarin informatisering bijdraagt aan verticale en horizontale integratie van beleidsketens. De ontwikkeling daarvan zal in beeld worden gebracht. Het onderzoek beoogt verder, die ontwikkelingen vanuit een juridisch-bestuurswetenschappelijk perspectief te problematiseren. Meer precies draagt het bij aan een overzicht van relevante knelpunten, normatieve dilemma's en staatsrechtelijke implicaties die deze ontwikkelingen naar voren brengen. Meer in het bijzonder worden deze knelpunten, dilemma's en implicaties bezien in relatie tot bestaande praktijken �n (rechtsstatelijke) doctrines van scheiding en/of evenwicht van machten in het openbaar bestuur. Tot slot beoogt de studie, mede op basis van een beknopte internationale vergelijking, een eerste aanzet voor mogelijke oplossingsrichtingen voor de gesignaleerde knelpunten en ongewenste implicaties te formuleren.
  StatusActive
  Effective start/end date1/09/96 → …

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.