Interbestuurlijke verschillen en hun consequenties voor integraal beleid

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  Verschillende bestuurslagen � vari�rend van het niveau van de wijk, lokaal en nationaal niveau, tot en met het niveau van de Europese Unie � functioneren in uiteenlopende werkelijkheden ten aanzien van de defini�ring en aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Daarbij hanteert elke bestuurslaag een eigen taal ofwel discours. Op groot-stedelijk niveau wordt sinds een aantal jaren getracht een aantal dringende, beleidssector-overstijgende vraagstukken op een integrale wijze aan te pakken. Daarbij zijn de verschillende bestuurslagen op diverse wijzen betrokken. Geconstateerd kan worden dat ten aanzien van de aanpak van een aantal maatschappelijke vraagstukken de betrokken bestuurslagen momenteel naar elkaar verwijzen voor het niet slagen van integraal beleid.
  In dit project zal worden nagegaan op welke wijze en waarom de uiteenlopende discoursen op het niveau van de verschillende bestuurslagen consequenties hebben voor de uitvoering van integraal beleid op groot-stedelijk niveau. Daarbij wordt nagegaan welke bijdrage de methodiek van het zogenaamde `relationeel kijken� kan leveren aan de omgang met aanwezige vari�teit bij de integrale aanpak van complexe groot-stedelijke vraagstukken. Relationeel kijken is te duiden als het in samenhang benaderen van sociale, ruimtelijke, fysieke, economische en ecologische invalshoeken
  StatusActive
  Effective start/end date1/01/03 → …

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.