Interpretatie van bestuursrechtelijke (kader)wetgeving door verschillende bestuursrechters

  • de Waard, B.W.N. (Researcher)
  • Eijlander, Philip (Researcher)
  • Voermans, W.J.M. (Researcher)
  • Pennings, F.J.L. (Researcher)

Project: Research project

Project Details

Description

Hoe gaat de rechter om met bestuursrechtelijke kaderwetgeving die veel ruimte laat voor degenen die betrokken zijn bij de uitvoering, handhaving en interpretatie van dergelijke regels? Dit speelt in het bijzonder ook bij de Algemene wet bestuursrecht.
Een van de bedoelingen van de Awb is het bevorderen van de uniformiteit in het bestuursrecht. Wezenlijk daarvoor - zeker nu de mogelijkheid van cassatie in administratieve zaken ontbreekt - is de uniforme toepassing en interpretatie van de Awb door de verschillende (hoogste) bestuursrechters. Afgesproken is dat daarover overleg en afstemming plaatsvindt tussen de verschillende bestuursrechters in hoogste instantie. De vraag is of in de praktijk daadwerkelijk kan worden gesproken van een uniforme toepassing en uitleg van de Awb. Ook is de vraag of en in hoeverre de wetgever de rechter als risicofactor tracht te elimineren.
Hoe zit het overigens met de praktijk en de ervaringen met de interpretatie van kaderwetgeving in andere landen?
StatusFinished
Effective start/end date1/01/0031/12/04

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.