Knelpunten in de politiële en justitiële samenwerking in de Europese Unie

Project: Research project

Project Details

Description

Het ligt voor de hand dat de eerste component van dit deelproject bestaat uit een algemene analyse van de politi�le en justiti�le samenwerking in de EU en � in het verlengde hiervan � speciaal in de Benelux. Daarin gaat het vooral om de vraag hoe deze rechtsfiguur zich heeft ontwikkeld en welke vormen zij � nu en in de nabije toekomst � aanneemt resp. zal aannemen. De analyse zal worden uitgevoerd aan de hand van de studie van de betrokken instrumenten, van de bijbehorende beleidsdocumenten en van de commentaren uit de hoek van zowel de wetenschap als de praktijk.

De tweede belangrijke component van dit project wordt gevormd door een inventarisatie van de knelpunten - juridische zowel als andere: organisatorische, financi�le, personele - die zich bij de toepassing van de onderscheiden vormen van samenwerking in relatie tot het vooronderzoek in strafzaken voordoen. Deze inventarisatie zal enerzijds worden verricht aan de hand van de opmerkingen die in het algemeen in de literatuur zijn gemaakt over de problemen die zich hierbij voordoen. Anderzijds zal op het niveau van de Benelux worden nagegaan welke die problemen in de praktijk nu precies zijn. Hiertoe zal in het kader van dit project ten eerste een aantal zaken worden geanalyseerd waarin door politie en justitie in de Benelux werd samengewerkt. Ten tweede zullen hiertoe interviews worden afgenomen bij een aantal 'bevoorrechte getuigen' in de drie landen.

Afhankelijk van de bevindingen wordt in de derde component van dit project nagegaan welke de mogelijkheden zijn om - niet alleen in de Benelux, maar ook in de EU in haar geheel - deze knelpunten op te lossen. Dat deze mogelijkheden niet enkel op juridisch vlak zullen moeten worden gezocht vloeit gevoeglijk voort uit de opzet van dit onderzoek. Bij de bespreking van deze mogelijkheden zal - als vierde component - ook in ogenschouw worden genomen in hoeverre meer strafrechtelijke samenwerking en enige harmonisatie van het strafprocesrecht geboden zijn tegen de achtergrond van de problemen waarmee de lidstaten van de Benelux - en ruimer: die van de EU - worden geconfronteerd in de sfeer van (georganiseerde) grensoverschrijdende misdaad en terrorisme.
StatusFinished
Effective start/end date1/06/031/04/17

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.