Language use as an indicator of ethnicity with Hindustani

 • van der Avoird, M.P. (Researcher)
 • Extra, Guus (Tutor)

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  In het project wordt onderzoek gedaan naar taalgebruik en taalattitudes van Surinaamse Hindoestanen in Nederland en van Hindi-sprekers in Groot-Brittanni�. Daarnaast wordt informatie ingewonnen over objectieve vitaliteit en subjectieve vitaliteits- en etniciteitsbeleving bij sprekers van het Hindi in Nederland en Groot-Brittanni� om determinanten van intergenerationele taalverschuiving te achterhalen.
  StatusFinished
  Effective start/end date1/10/9321/11/01

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.