Legitimiteit en vitaliteit van meervoudige en hybride vormen van bestuur

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  Dit project beoogt een systematische en empirische inventarisatie van en een theoretische reflectie op hybride en meervoudige vormen van maatschappelijke dienstverlening. Hybride en meervoudige vormen van maatschappelijke dienstverlening (en ook governance) ontstaan door ontgrenzing (door vervaging van bijvoorbeeld domeingrenzen tussen publiek en privaat, van grenzen tussen profit en non-profit) en migratie van organisaties (een ziekenhuis dat zich voor een aantal activiteiten op de particuliere markt begeeft; een private onderneming die bepaalde publieke taken op zich neemt) binnen deze domeinen. Het project beoogt om op basis van een systematische empirische verkenning te komen tot een typologie van deze nieuwe vormen van maatschappelijk bestuur, en een op basis van theoretische reflectie gebaseerde evaluatie van hun legitimiteit. Daarbij zal er zowel aandacht zijn voor de meer input als de meer output gebaseerde criteria voor (democratische) legitimatie, als ook voor de vraag of de legitimatie van deze arrangementen zich meer op criteria van de laatste, dan op criteria van de eerste soort baseert.
  StatusActive
  Effective start/end date1/01/03 → …

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.