Lexical development of Dutch and minority children in Kindergarten

 • Strating, H.T. (Researcher)
 • Extra, Guus (Tutor)

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  In een longitudinaal onderzoek wordt een beschrijving beoogd van de kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkeling van het mentaal lexicon voor het Nederlands bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse kleuters. Daartoe worden gedurende twee jaar vijf maal een definitie- en associatietaak afgenomen bij in totaal 70 kleuters. Het Cito verzamelt bij deze kleuters jaarlijks overige taaldata en achtergrondgegevens in het kader van het TAK-normeringsonderzoek. Daarin zijn bij deze kleuters in groep 1 ook toetsen afgenomen op het gebied van cognitie (RAKIT) en tweetaligheid (DTT). Aan de hand van al deze gegevens kan inzicht verkregen worden in het proces van inbedding en verdichting van het semantisch netwerk bij kleuters, in de invloed die het verschil tussen primaire en secundaire socialisatie heeft op dat proces, en tenslotte in de rol die de T1 speelt bij de verdeling van concepten over verschillende domeinen in het NT2-lexicon.
  StatusFinished
  Effective start/end date1/01/961/12/00

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.